Activity: (5713)

Zoldu rated film Captain Marvel 7.

6 days ago

Zoldu watched film Captain Marvel.

6 days ago

1 week ago

Zoldu favourited show Chernobyl.

1 week ago

Zoldu rated show Chernobyl 9.

1 week ago

1 week ago

Zoldu gave Chernobyl episode Vichnaya Pamyat
of Season 1 rating 9.

1 week ago

Zoldu rated film Shazam! 8.

2 weeks ago

Zoldu watched film Shazam!.

2 weeks ago

3 weeks ago

Zoldu watched film Police Academy.

3 weeks ago

Zoldu watched film Casino Royale.

3 weeks ago

3 weeks ago

Zoldu watched MythBusters episode Road Rage
of Season 14.

3 weeks ago

3 weeks ago

3 weeks ago

3 weeks ago

3 weeks ago

Zoldu rated film Bridge of Spies 9.

Jun 15, 2019

Zoldu watched film Bridge of Spies.

Jun 15, 2019

Jun 11, 2019

Zoldu gave Chernobyl episode The Happiness of All Mankind
of Season 1 rating 9.

Jun 11, 2019

Jun 11, 2019

Zoldu gave Chernobyl episode Open Wide, O Earth
of Season 1 rating 9.

Jun 11, 2019

Zoldu gave MythBusters episode Bullet Baloney
of Season 13 rating 8.

Jun 6, 2019

Jun 6, 2019

Zoldu gave MythBusters episode *DO* Try this at Home
of Season 13 rating 7.

Jun 6, 2019